Alta folkehøgskole - en oppdatert presentasjon

Skolen startet i 1917 under navnet Øytun ungdomsskole av de tre nåværende eierne Indremisjonsforbundet, Norges Samemisjon og Normisjon. Den ble nedbrent under andre verdenskrig og gjenreist da freden kom. I 1969 ble Øytun folkehøgskole flyttet til Alta hvor den fikk sin særpregede tunutforming. Elevene bor i mindre internater, og på samme tunet bor en rekke av lærerne. Dette har hele tiden gitt et nært og godt fellesskap mellom elever og lærere.

Alta folkehøgskole
Alta folkehøgskole

2017 ble et spesielt år

Av Øyvind Fonn, styreleder

 

Elevtallet hadde sunket gradvis de siste årene, og var i 2016/17 nede i 75. Daværende rektor, og hele staben kan man også si, tok til ordet for omfattende rekrutteringstiltak og fikk daværende styreleder og resten av styret med på ideene. Sammenfallende med omstillingen,  kom det også et rektorskifte og lederskifte i styret, der begge ønsket å arbeide videre utfra tidligere beslutninger.

 

Da skolen feiret sitt 100 års jubileum i august 2017 - fire dager til ende - var optimismen stor. Jubileumsdeltagerne ga skolen sine beste anbefalinger og oppmuntret til å fortsette i gamle, gode , men også nye spor.

 

Nytt navn, ny rektor, et nymotivert personale og en ny elevflokk. Mange hadde nok bedt speielt for skolen dette året. Vi tror dette ga flere utslag. Og en flokk på nøyaktig 100 elever, som skolen fikk denne høsten, må en si var en jubileumsgave av dimmensjoner. 

 

Vil du være med i bønn for elevene, personalet og styret? Be gjerne også for aktivitetene, sikkerheten og det åndelige og sosiale fellessakapet.

 

Fulltallig styre for første gang på flere år

Fra styresamling mars 2018. Fra venstre: Henning Iversen (rektor), Tormod Gusland (Norges Samemisjon), Svein Granerud (Normisjon, nestleder), Øyvind Fonn (Norges Samemisjon, styreleder), Johanne Moe (elevrepresentant), Paul Tore Garvo (Indremisjonsforbundet), Janie Therese Brye (ansattrepresentant), Kenneth Foss (Indremisjonsforbundet) og Gaute Norbye (Normisjon).Den 21. mars ble det avholdt styremøtet for skolen, og for første gang på flere år, var styret fulltallig med alle faste representanter til stede.

 

Det var et arbeidende og kreativt styre som satte seg sammen denne dagen og utarbeidet nye vedtekter for skolen. Etter påtrykk fra Brønnøysund-registrene har skolen måtte velge ny organisasjonsform. Vår nåværnde registrering "annet foretak iflg. særskilt lov”. må endres til enten forening, stiftelse, aksjeselskap m.v. Styret har valgt å opprette en forening til å drive skolen. Foreningen utgjøres av valgte representanter fra de tre eierne. Under siste styremøte klarte man å komme fram til nye vedtekter i et omforent forslag som oversendes til eierne for endelig godkjenning.

 

Til styremøtene hører også gode måltider og nyttige samtaler. Dette er noe som gjør at vi ser frem å samles igjen i slutten av mai på Alta folkehøgskole.

  • Publisert