Arbeidet i Tysfjord 1935-2023 i fokus; også på NRK Sápmi

Den 18. september ble det holdt et orienteringsmøte på Árran på Drag i Hamarøy. NRK Sápmi var tilstede og omtalte saken i programposten Buorre beaivi, Sápmi.

Norges Samemisjon i Tysfjord/Divtasvuodna

- En diakonaltjenesteyter, også i fornorskningens tjeneste?

Tuberkulosehjem senere barnehjem til venstre. Aldershjem og betjeningsbolig til høyre.

 

Det var Øyvind Fonn, koordinator for arbeid i lulesamisk og sørsamisk område, som i samarbeid med det lulesamiske senteret, Árran, arrangerte møtet. I sitt foredrag ga Fonn en kronologisk gjennomgang av oppbyggingen og nedtrappingen av arbeidet i Tysfjord.

- Tysfjord er kanskje det området i Norge hvor Norges Samemisjon har hatt det bredeste og mest omfattende arbeidet. Her har det i ett og samme tidsrom vært alders- barne- og tuberkulosehjem, grunnskole og bedehusdrift. Senere fikk man reist Margits Minne på Drag med gjestgiveri, folkehøgskoledrift, skoleinternat og alderspensjonat. I tillegg har pleierne ved Fredly utført sosialt arbeid ved å besøke pleietrengende på små steder langs Tysfjorden.

- Det var KMA - Kvinnelige Misjonsarbeidere avdeling Norge - som som først etablerte institusjonene inne på Hellandsberg, ca 5 km sørøst for Drag, og bygde bedehuset Elim på Drag.

- Da pionéren Olivia Ugland fylte 70 år, gjorde KMA henvendelse til Norges Finnemisjonsselskap om å overta driften. De 60 støtteforeningene for Fredly som fantes i Tysfjord, sa ja til å støtte arbeidet videre etter at Finnemisjonen hadde overtatt. 

 

Under plenumssamtalen var temaet bl.a. om hvorvidt misjonen i Tysfjord hadde vært med på fornorskningen av samer.

Erkjennelse av fornorskning

Selv kom Fonn med foreløpige betraktninger som tydelig pekte på at fornorskning på ulike måter hadde funnet sted. Også fra salen kom det synspunkter på hvor sårbare barn er som blir plassert på institusjoner. Det ble også nevnt at det finnes konkrete historier som pårørende og etterkommere sitter på. Fonn sa at dette er forhold som organisasjonen ønsker å bli informert om, men da i en sammenheng hvor begge "parter" er representert med helst flere enn én, og der det å lytte og føre samtaler har til hensikt å oppnå en felles forståelse som grunnlag for et videre forsoningsarbeid. Særlig de som forteller historiene må kjenne seg godt ivaretatt som informant eller bærer av traume. Samemisjonen vil bruke både tid og ressurser i en nødvendig forsoningsprosess.

 

Det ble også nevnt fra tilhørerne at misjonens innsats hadde har vært viktig i det sosiale og  helsefremmende arbeidet i Tysfjord.

 

NRK var tilstede og gjorde nærmere intervju med Fonn, dagen etter.

 

I tillegg var det fremmøtte som representerte Árrans ledelse, kirken i Hamarøy og lokalbefolkningen.

Foto: Rolf Steffensen

  • Publisert