Årsmøte og 90-årsjubileum på Østre Kvelde

Misjonsutsendinger fra ulike kanter av Østlandet satte seg stevne på Østre Kvelde Bedehus lørdag 17. september. Med et vakkert høstvær som ytre ramme, møttes både barn, ungdom og voksne til årsmøteforhandlinger og misjonsjubileum.

Stor gjestfrihet på Østre Kvelde

Årsmøtedeltakerne på Østre Kvelde Bedehus

I tidligere tider med misjonsstevner, ble gjester og tilreisende tatt i mot i hjemmene rundt stevneplassen. Slik også ved årets kretsmøte. Regionleder Øyvind Fonn, som bor i Molde, og generalsekretær Bjarne Gustad og misjonssekretær Inger Anna Gaup Gustad, som bor i Kautokeino, ble alle innkvartert blant misjonsvenner på Østre Kvelde.

 

Gjestfriheten kom også til syne i hvordan det lokale bedehuset tok imot arrangør og møtedeltagere, med formiddagsmat, middag (kjøpt på lokalbutikken) og kaffemat.

Østlandet krets - selvstendig arbeid og lokale tilpasninger

Kretsmøtet startet med bibeltime ved Bjarne Gustad. Han kom inn på de mange tjenester og gjerninger vi kristne er kalt til. Kretsformann Ole Kristen Wastvedt ledet og ga et glimt fra sin nylige reise i Finnmark. Håkon Bergene Holm deltok med gode oppbyggelige sanger under bibeltimen.

 

Som møteleder for årsmøtet ble Øyvind Fonn valgt. Han hadde fremmet et forslag om at antallet faste medlemmer i kretsstyret reduseres fra 5 til 4 - slik at det skulle være enklere å få inn det rette antallet i styremedlemmer. Forslaget fikk flertall. Under valget skulle det vise seg at det var akkurat nok representanter til styret inklusive varamedlemmer. Se egen oversikt til høyre.

 

Det ble ellers påpekt fra flere at Østlandet krets vanskleig kunne ha et større samarbeid med Trøndelag krets, i samme region, pga. de store avstandene. Man burde dessuten fra sentralt hold sette ned et utvalg som kunne forenkle kretsreglene m.m.

 

En egen hilsen fra tidligere kretsformann, Gunnar Johansen på Hurdal, ble frembrakt av utsending derfra.

 

Årsmøteforhandlingene ble avsluttet med at vi minnet personer som var gått bort.

(Trofaste misjonsvenner som gikk bort i 2021 var Bøye Vigdal og Rakel Inngjerdingen.)

En oppfordring til unge kristne

Fossnes-koret gledet forsamlingen med flere innslag under misjonsfesten. Det var den første opptredenen det nye elevkullet/-koret hadde etter oppstarten ved Fossnes Bibelskole i høst.

 

Taler var Øyvind Fonn som belyste hvordan diakonien er en viktig arbeidsform i misjonsarbeidet. I samspillet utadrettet diakoni og samling under Ordets hørelse, får Herren Gud virke til frelse for enkeltmennesker.

 

Et særlig sterkt vitnesbyrd fikk vi fra Inger Anna Gaup Gustad da hun berettet fra sitt ungdomsliv. Kristne samiske ungdommer er ofte alene på sitt hjemsted. Da betyr det svært mye å kunne møte jevnaldrende kristne og støtte seg på. Er man en kristen som ungdom, blir man kanskje sett på som en raring. Og hun henvendte seg til de unge på Østre Kvelde med følgende oppfordring: Det trengs ungdommer som vil gjøre seg kjent med det samiske, og som kan bli i Finnmark en periode av sitt liv. Da kan du også bli en god og nødvendig støtte for en kristen samisk ungdom som er alene på sitt sted.

Østre Kvelde Samemisjon - 90 år

Møteleder Helge Mangelrød presenterte en lang og fyldig historie fra Samemisjonsarbeidet på Østre Kvelde. Han bygget sin beretning på prolog fra 50-årsjubiléet som Sverre Holm hadde skrevet. Det ble trukket linjer helt tilbake til 1720 da Thomas von Westen virket i Finnmark, videre fra oppstarten av Norsk Finnemisjon i 1888 og til året 1930 da sykepleier Karen Ness fra Østre Kvelde reiste til Finnmark. Hennes tilbakemeldinger om den legemlige og åndelige nøden hos samene var utvilsomt årsaken til at det ble startet forening på Østre Kvelde i 1932. "Like sikkert er det også at Søster Karens livslange og heltemodige innsats blant det samisk folk, har vært til inspirsjon og kall for mange i bygda vår, til å være med i dette arbeidet og gi samefolket Guds Ord så de kan få del i frelsen i Jesus Kristus og lindre og hjelpe dem også med de legemlige behov." Det ble videre gitt en innføring i Søster Kari sin mangslungne innsats. Hun kunne det samiske språket og delte deres kår. Hun fikk siden Kongens fortjenstmedalje i gull og dessuten tidelt Florence Nightingales medalje, som den høyeste utmerkelse en sykepleier kan få. Av andre personer som hadde vært til inspirasjon for arbeidet lokalt, var Bøye Vigdal og Magne Gamlemshaug.

Glimt fra møter dagen etter årsmøtet

Søndag kl 11.00 var det formiddagsmøte i regi av Østre Kvelde Samemisjon. De tilreisende gjester bidrog med hilsning, tale og sang. Paul Bergene Holm og Håkon Bergene Holm deltok med sang.

 

På ettermiddagen var det et møte i Sandefjord bedehus, i regi av bedehusets forening. Taler var Einar Bryhn. En gruppe på fem fra Samemisjonen møtte opp som gjester. Flere av disse fikk spørsmål om å dele et ord med forsamlingen. Regionleder åpnet møtet, og generalsekretær og misjonsekretær hadde hilsning og vitnesbyrd til avslutning. Lokal leder kunne fortelle at forsamlingen tidligere hadde hatt besøk av Gunnar Treidene fra Samemisjonen.

 

  • Publisert