Stø kurs videre

Landsmøtet i Ålesund var preget av framtidstro og enighet.

Alle åtte kretsene i Norges Samemisjon var representert da 58 delegater var samlet til landsmøte i Ålesund St Hans-helgen. De foregående landsmøter hadde vært preget av en sterk debatt om hvorvidt Norges Samemisjon sin virksomhet skulle innlemmes i Misjon Sarepta og deretter legges ned som organisasjon. Det ekstraordinære landsmøtet i 2021 på Dalen i Eidsvoll, sa med stort flertall nei til dette forslaget og ga landsstyret i oppgave å iverksette en ny kretsstruktur, utforme ny strategiplan og fremme forslag til revisjon av grunnreglene, før neste ordinære landsmøte i 2023.

 

Veien videre for Norges Samemisjon

Årets landsmøte brukte god tid på disse sakene. I de nye grunnreglene er det nå presisert at misjonsarbeidet skal skje i et nært samarbeid med samene. I de nye grunnreglene var også den nye strukturen, med åtte kretser inndelt i fire regioner, på plass.

 

Både under behandlingen av landsstyrets treårsmelding og den nye strategiplanen Stø kurs, deltok mange av delegatene med engasjerte innlegg. Trøndelag krets fremmet forslag om at Norges Samemisjon i neste treårsperiode skulle arbeide med forsoningsspørsmål, med henvisning til rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, der også Norges Samemisjon er nevnt. For øvrig ble mange innlegg og synspunkt oversendt til landsstyret for videre vurdering.

 

Vedrørende økonomien kunne landsstyret presentere regnskapstall med ubetydelige underskudd, takket være ekstraordinære inntekter. Selv om økonomien er under kontroll, ble det tydelig påpekt fra landsstyrets formann, at hvis ikke de ordinære gaveinntektene økes, vil pilene igjen begynne å peke nedover.

 

Valg av ny landsstyreformann

Det var knyttet stor spenning til valget av ny landsstyreformann. Jon Teigen hadde tidlig varslet at han ikke tok gjenvalg, etter en svært krevende treårsperiode med gjenoppbyggingsarbeid og revitalisering av organisasjonen.

 

Det må fortsatt jobbes mye med organisasjonsutvikling, økonomi og misjonsstrategi. Til å lede landsstyrets arbeid med dette, var Torbjørn Bjorvatn, foreslått som kandidat. Han er førsteamanuensis ved Universitet i Agder og arbeider der med fagområder som ledelse og organisatorisk prosjektledelse. Han har også en deltidsstilling i Norges Samemisjon som regionleder, og landsmøtet måtte derfor vedta en unntaksbestemmelse i grunnreglene som åpner for at en ansatt i gitte situasjoner kan være styreleder. Forslaget om Bjorvatn fikk landsmøtets fulle tilslutning.

 

Det nye landsstyret

For øvrig ble følgende personer valgt til å sitte i landsstyret: Samiske representanter: Johan Isak Siri (Kautokeino) og Karen Anette Anti (Målselv) med Ellen Kari Anti Sara (Máze/Kautokeino) og Magnus Varsi (Tana) som vararepresentanter. Norske representanter: Stein Ingvar Kalviknes (Sandnes) og Marit Grøtte Børnes (Trondheim) med Inge Augestad (Kvam i Hardanger) og Harald Claudius (Horten) som vararepresentanter. Som arbeidernes representant sitter Øyvind Fonn (Molde).

Landsmøtet besto for øvrig av bibel- og temasamlinger, ulike sang- og musikkinnslag, misjonsfest, ekskursjon til Ålesund by og Norges største St Hansbål. Landsmøtet ble avsluttet med norsk-samisk gudstjeneste i Spjelkavik kirke og en rekke bedehusmøter på Sunnmøre og i Romsdal søndag kveld.

  • Oppdatert