Omstillingsutvalgets rapport - Veien videre for Norges Samemisjon

OU anbefaler sammenslåing mellom Sarepta og Samemisjonen.
- Dette er to like store (små) organisasjoner - i oppslutning og driftsbudsjett
- De er ulike i alder, men de har samme grunnsyn. Vi skal fortsatt forkynne lov og evangelium, det gode budskap om Herren Jesus Kristus vår Frelser
- Medlemmene i Samemisjonen er eldre, Sarepta rekrutterer flere yngre fra både nord og sør, noe som kan vitalisere og gi ny giv hos bedehusvenner, forsamlinger og venneflokker rundt omkring i landet
- Felles mål og samlede ressurser kan utvide og styrke misjonsarbeidet i Sápmi og i Norge ellers.

Omstillingsutvalget i Norges Samemisjon

Sluttrapport vedtatt i LS sak 6/20 med landsstyrets justeringer innarbeidet pr 29. februar 2020.

 

  1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet i NSM

I sak 37/18 gjorde Landsstyret vedtak om å opprette et Omstillingsutvalg som skal se på alternative måter å drive organisasjonen på inn i fremtiden.

Dette var ut fra realiteter og erkjennelsen av at:

«2. Regnskapene og driftsresultat over svært mange år viser at NSM går mot opphør i løpet av få år dersom vi fortsetter med samme struktur og driftsnivå som nå.

3. På bakgrunn av den vanskelige situasjonen NSM er i, både økonomisk, rekrutterings-messig, mm., mener LS at det trengs en radikal omstilling i møte med fremtiden»

På denne bakgrunn gjorde LS videre vedtak om:

4. LS oppretter et omstillingsutvalg som skal se på alternative måter å drive organisasjonen på inn i framtiden.

5. LS velger følgende kandidater til utvalget: Erik Kvinge som leder, Odd Eivind Høyvik og Arve Magnar Abelsen i 20 % prosjektstilling.

6. Det legges opp til et rådsmøte høsten 2019 med endelig vedtak på Landsmøte i 2020.

7. Utkastene til strategiplaner og handlingsplan brukes aktivt i arbeidet sammen med gjeldende plan av 2008.»

LS-vedtaket nevner at rapport/innstilling skal foreligge før Rådsmøte som skal avholdes i desember 2019. Dette er endret. Rådsmøtet er utsatt til 13. Mars 2020.

 

  1. Mandat for Omstillingsutvalget

”Mandat:Utarbeide alternative veivalg som også kan inkludere forslag til eventuelle fusjoner. Utvalget trekker inn aktuelle ressurspersoner, deriblant kretsstyrene og administrasjonen. Utvalget gir fortløpende beskjed om nødvendige møter, deriblandt med LS”

 

  1. Omstillingsutvalget

3.1 Arbeidet til OU– prosess og tidslinje

OU begynte arbeidet i januar 2019. Utvalgsmøter ble holdt både pr telefon og fysisk. I september gikk leder Erik Kvinge ut av OU, Lars Nessa (nestleder i LS) kom inn og Arve M. Abelsen ble leder (Ulønnet fritidsarbeid). Adm. medarbeider Pål Are Andersen og Ole Martin Brennsæter har vært ressurspersoner. OU har også konferert med daglig leder, samt andre ved behov.

            Landsstyret og administrasjonen har gitt OU i oppdrag å være i funksjon frem til Rådsmøtet den 13. mars 2020. Foreløpig versjon av sluttrapporten ble sendt til Landsstyremøtet 11. desember 2019. OU sendte 19. februar sin sluttrapport til Landsstyret til LS-møtet i 24.-25. februar 2020. LS vedtok i sak 6/20 sluttrapporten med justeringer som er innarbeidet pr 29. februar 2020.

 

OU har i samsvar med mandatet kartlagt status og driften til Samemisjonen, gitt forslag til tiltak, samt gitt vurderinger og forslag til veivalg framover. Det er administrasjonen og Landsstyret som har ansvar for å styre, beslutte – og iverksette tiltak for løpende drift og strategiarbeid, mens Landsmøtet skal vedta veivalg videre for organisasjonen.

 

Strakstiltak for å redusere driftsunderskuddet – få ned kostnadene.

I samråd med administrasjon og dialog med kretsene, har OU foreslått – og Landsstyret vedtatt tiltak som får noe effekt allerede i 2019 – og ytterligere effekt i 2020 og 2021.

Forenkling av regnskaps-strukturen vil fra 2019 gi bedre, helhetlig og mer forståelig styrings-informasjon, og samtidig noe redusert regnskapsarbeid og utgifter. Det er arbeid på gang for å forenkle regnskapsrutiner, bankkontohold og giveradministrasjon. Et annet tiltak var fra desember 2019 å leie et rimeligere lokale i Tromsø. Antall utgaver av Samenes Venn er redusert fra 8 til 5 utgaver i 2019 og 4 utgaver i 2020. Redaktørstillingen er dermed redusert betydelig, slik at både trykkeriutgifter, porto og lønnsutgifter er redusert. I løpet av 2019 er antall ansatte noe redusert og det blir nedbemanning også i 2020.

 

Ovennevnte er eksempler på tiltak som bidrar til å redusere utgiftene, og dermed redusere en del av de store årlige millionunderskuddene. Skal driften komme i balanse må imidlertid enda flere kostnader reduseres, bla utgifter knyttet til eiendommer. Økning av gaveinntekter er vanskelig. Dette skyldes stadig færre misjonsvenner/givere. Det må gjøres store grep i hele organisasjon for om mulig å nå målet om balanse i driftsregnskapet. Bæregrunnlaget omtales i eget punkt nedenfor.

 

Veivalg for framtida

De langsiktige vurderingene, tiltakene og veivalgene for framtida for Norges Samemisjon er imidlertid viktigst – og kanskje vanskeligst å få finne ut av - og få gjennomført. Før tiltak kan gjennomføres, må det foretas en ”diagnose” og vurdering av status på Norges Samemisjon som organisasjon, formål, grunnsyn, prioriteringer, misjons”mark”/målgruppe, bæregrunnlag og muligheter. Dette er redegjort for i punktene nedenfor.

 

Det er viktig i et omstillingsarbeid at hele organisasjonen blir med. Derfor er det også viktig med gjensidig informasjon, utveksling av fakta, synspunkter og forslag fra kretsstyrene, misjonsvennene og de ulike arbeidsgrener i organisasjonen. OU har vektlagt dette.

Særlig er det viktig å utveksle tanker og synspunkter om arbeidet videre framover - om muligheter – og hvilke veivalg og beslutninger som tjener misjonsarbeidet best.

 

3.2 Bønn om Herrens vei og vilje

Det er en bønn for oss i Omstillingsutvalget at Gud, vår Far – og vår frelser, Herre og hyrde – Jesus Kristus må lede oss alle i Norges Samemisjon – etter Hans vilje og vei.

 

Som Guds folk – skal vi i troens strid – og for misjonens sak – i vår nød og hjelpeløshet sette vår lit og vårt håp til Gud vår Far, Den Allmektige – og Herren Jesus Kristus, vår frelser og forløser.

 

”Til deg er våre øyne vendt.” (2.Krøn.20,12)

 

Les hele rapporten i sin helhet  nedenfor.

 

  • Oppdatert