NSM støtter Fosen-demonstranter

Norges Samemisjon støtter demonstrerende samiske ungdommer og reindriftssamene på Fosen.

Vindmøllutbygginga på Fosen har fått sin dom i Høyesterett. Turbinene ble satt opp i strid med urfolksrettigheter og er til hinder for sørsamiske reineieres næringsutøvelse.

Reindrifta er allerede presset på mange kanter med stadige innhogg i beiteområdene. Ingen er tjent med at samenes muligheter til å videreføre sitt nedarvede levevis blir innskrenket.

Da Gud sa at vi skulle råde over fiskene i havet, fuglene i lufta og dyra på marka, betyr vel det å ta vare på tradisjonelt, både norsk og samisk dyrehold og naturbruk?

Vindmøller midt i reinens beiteområder er en krenkelse av samenes rettigheter til næringsutøvelse.
Norges Samemisjon støtter samisk ungdom og andre som står opp for rettferdighet midt i Oslos gater. Vi vil oppfordre regjeringen å komme samene i møte med erkjennelse av situasjonen og ta konsekvensene av denne.

 

Kautokeino, Spjelkavik, Hommersåk, Tana, Skåla.

2. mars 2023.

Bjarne Gustad (generalsekretær), Jon Teigen (landsstyreformann), Stein Ingvar Kalviknes (nestformann), Bernhard Iversen (landsstyremedlem), Øyvind Fonn (regionleder Trøndelag/Østlandet).

 

(samisk oversettelse)

Norgga Sámemišuvdna doarju miellačájeheaddji sámi nuoraid ja Fosena boazosámiid. Bieggamillohuksen Fosenis lea ožžon duomu Alimusrievttis. Turbiinnat ceggejuvvojedje beroškeahttá álgoálbmotvuoigatvuođain ja hehttejit lullisámi boazosámiid ealáhusbargguid.

Boazodoallu lea juo stuora deattu vuolde buot sisabahkkemiid dihte guohtoneatnamiidda. Ii oktage leat vuoittu bealde dákkár áššis gos sámiid vejolašvuođat joatkit iežaset árbevirolaš eallinvugiin gáržžiduvvo.

Go Ipmil celkkii ahte mii galgat ráđđet guliid badjel mearas, lottiid ja elliid badjel áimmus ja eatnama alde, mearkkaša almmá dan ahte mii gáhttet sihke dáru ja sámi šibitdoalu ja boazodoalu ja luonddugeavaheami? Bieggamillot boazoguohtoneatnamiid guovdu lea loavkašuhttit sámiid vuoigatvuođaid iežaset ealáhusain bargat.

Norgga Sámemišuvdna doarju sámi nuoraid ja earáid geat dál barget vuoigada bealis guovdu Oslo gáhtaid.

 

Mii ávžžuhit ráđđehusa gulahallat ovttadássásašvuođas sámiiguin ja dovddastit sin váttis dili ja mot dat dilli lea váikkuhan sidjiide ja sin ealáhussii ja eallinláhkái.

 

Guovdageaidnu, Spjelkavik, Hommersåk, Deatnu, Skåla. Njukčamánu 2. beaivvi 2023.


Bjarne Gustad (váldočálli), Jon Teigen (riikkastivrra jođiheaddji), Stein Ingvar Kalviknes (nubbinjođiheaddji), Berhard Iversen (riikkastivralahttu), Øyvind Fonn (Regiuvdnajođiheaddji) Trøndelag/Østland.

  • Oppdatert