Klart flertall i Rådsmøtet for sammenslåing med Sarepta

Samemisjonen avholdt den 17. juni et digitalt rådsmøte hvor de med et klart flertall ber landsmøtet å vedta sammenslåing med Sarepta. Det kom også egne forslag fra Møre og Romsdal krets, Trøndelag krets og Finnmarksutvalget. Disse fikk liten og ingen støtte av delegatene på rådsmøtet. Dermed var det klar tale fra rådsmøtet hva de så som den beste fremtidige løsning.

Målet ved sammenslåing er å styrke arbeidet i de samiske områdene. Følgende klipp fra intensjonsavtalen mellom Samemisjonen og Sarepta:

 

-          Det opprettes en stilling som leder Sápmi, som særlig skal videreføre og utvikle Norges Samemisjon sitt spesielle kall overfor den samiske befolkningen, inkludert Kola, men også overfor den øvrige befolkningen i Sápmi. Det er naturlig at denne lederen møter fast i styret det første året, med tanke på oppbygging av arbeidet i Sápmi. 

-          Det tilstrebes at samiske språk brukes i forkynnelsen i samiske områder, eventuelt med tolk, og at samisk språk vektlegges ved ansettelser i Sápmi. 

-          Det søkes også å nå den sørsamiske og den lulesamiske befolkningen, gjerne sammen med det totale arbeidet i de områdene sørsamer og lulesamer bor. 

-          Det arbeides for at radioarbeidet i Radio DSF blir videreført, men arbeidsmåten vurderes. I utgangspunktet videreføres Radio DSF etter dagens struktur, men vedtektene må justeres tilsvarende den sammenslåtte organisasjonen. Det undersøkes om det kan være mulig og tjenlig med samarbeid med P7 eller andre medieaktører. 

-          Leirstedene drives videre, og det vurderes til enhver tid hva som er mest tjenlig drift for det totale misjonsengasjementet. Det drøftes med de lokale aktørene hva som er mest tjenlig driftsform framover. 

-          Når det gjelder Nordlys leirsted, vurderes dette som en sentral base for misjonsvennene og arbeidet i Sør-Vest-Norge. Det vurderes å utgi eget blad for arbeidet her; Nordlys-hilsen. 

-          Etter sammenslåingen gjennomgås arbeidet på Kola spesielt, med tanke på optimalisering av arbeidet. 

 

 

  • Oppdatert