Intensjonsavtale mellom Samemisjonen og Sarepta

Det er to likeverdige organisasjoner med forskjellige ressurser som sammen vil styrke begges misjonsarbeid.
Viser til artikler i Dagen den 22.01. og Vårt Land 23.01.20 om pågående omstillingsarbeid i Samemisjonen. Siden dette interne arbeidet er kommet for offentligheten vil jeg her gi en kort redegjørelse.

Av daglig leder Roald Gundersen

 

 

 

Samemisjonen har nedsatt et Omstillingsutvalg (OU) som har utført grundige analyser av alle driftsledd. Resultatene av analysene peker kun i en retning – organisasjonsstrukturen må endres betydelig for å få driftsresultatet i balanse. Underveis er ulike alternativer, deriblant samarbeid med NLM, ImF og andre organisasjoner inklusivt Sarepta vurdert. OU og landsstyret har vurdert Sarepta som det eneste realistiske alternativet, og ført samtaler og framforhandlet en intensjonsavtale som er godkjent av begge styrer. Intensjonsavtalen er del av saksbehandlingen og svært nødvendig for å kaste lys over dette alternativet. Det er to likeverdige organisasjoner med forskjellige ressurser som sammen vil styrke begges misjonsarbeid. Denne modellen vil gi betydelige lavere administrative kostnader, slik at gaveinntektene i mye større grad kan gå til å styrke forkynnelsen.

OU besøker i disse dager alle kretsene for å informere om arbeidet og for å få innspill og synspunkter fra kretsene. Er man ikke enig med landsstyrets anbefalinger, er det selvsagt åpent for å fremme forslag om annen struktur med troverdig økonomisk modell.

Landsstyret i Samemisjonen skal på møte i februar behandle sluttrapporten fra OU som da sendes ut til alle kretsene. Rådsmøtet skal drøfte dette arbeidet i mars. Det er landsmøtet i juli som tar en endelig beslutning om organisasjonens vei videre. Før den tid er ingen ting avgjort.

Jeg vil her i noen punkter gi en kort presentasjon av intensjonsavtalen:

1. Formålet med en sammenslåing er at begge organisasjonenes arbeid skal videreføres og styrkes. Det gjelder forkynnelse, bibelundervisning og diakoni.

2. Det blir lagt til grunn at de to organisasjonene har felles læremessig basis, sammenfallende åndelig syn og i stor grad tenker likt om arbeidet.

3. Sammenslåingen er tenkt slik at man bygger på Sareptas styrings- og organisasjonsstruktur, og bruker navnet Misjon Sarepta. Formelt sett vil derfor Samemisjonen som organisasjon bli lagt ned, men kallet og arbeidet vil bli inkorporert og ført videre i «nye» Misjon Sarepta. Det administrative og praktiske vil bli tilpasset den sammenslåtte organisasjonens arbeid.

4. Det er understreket at arbeidet i samiske miljø, inkludert på Kola, skal fortsettes og styrkes, og at samisk språk brukes. Det blir derfor tilsatt en leder for arbeidet på Nordkalotten. Samemisjonens radioarbeid i Finnmark vil også fortsette. Samemisjonens eierskap i Alta folkehøyskole er tenkt overført til den sammenslåtte organisasjonen.

5. Det er målet å videreføre den faste givertjenesten i «nye» Misjon Sarepta, og overføre abonnentene i Samenes Venn til Sareptanytt og utvide dette bladet. Intensjonen er også at Samemisjonens foreninger skal fungere videre som gode arbeidsredskaper, og at leirstedene drives videre.

6. Samemisjonens eiendomsmasse er tenkt samlet i et eiendomsselskap eller som en avdeling i organisasjonen, slik at man får en god og oversiktlig forvalting med tanke på misjonens økonomi. Dette gjelder også øvrig kapitalforvaltning. En del av bygningsmassen vil bli gjennomgått med tanke på utnyttelsen av disse.

7. De tilsatte i Samemisjonen vil få tilbud om å bli med i den «nye» organisasjonen.

8. Siden den sammenslåtte organisasjonen vil bygge på Sareptas organisasjonsstruktur, vil sammenslåingen i liten grad få konsekvenser for nåværende ansatte i Sarepta eller på eksisterende arbeid, men det vil føre til en styrking og utvidelse av arbeidet.

9. Det er flere praktiske og formelle sider ved en sammenslåing som det vil bli arbeidet videre med fram mot avklaring/vedtak under landsmøtet for Samemisjonen i sommer, og dersom sammenslåing blir vedtatt, må alle konsekvenser av det på plass til tidspunktet for sammenslåing.

10. Sammenslåingen er tenkt fra 1/1 -2021, om Samemisjonens landsmøte slutter seg til intensjonsavtalen. Fra sammenslåingstidspunktet vil to av de nåværende styremedlemmene i Sarepta gå ut og bli erstattet av to som landsstyret i Samemisjonen utpeker. Etter det vil styreoppnevningen gå på ordinær måte i samsvar med vedtektene.

Dersom landsstyret vedtar en sammenslåing med Sarepta, vil navnet for den sammenslåtte organisasjonen bli Misjon Sarepta. I de samiskspråklige områdene vil det være naturlig at navnet blir uttalt/skrevet som «Sápmi Sarepta eller Misjovdna Sarepta» eller lignende. Dermed vil også navnet bli gjenkjennelig for samefolket.

Viktig er å nevne at når det gjelder Nordlys leirsted, vurderes dette som en sentral base for misjonsvennene og arbeidet i Sør/Vest-Norge. Det vurderes å utgi eget blad for arbeidet her; Nordlys-hilsen.

Som en konklusjon vil vi si at arbeidet vårt vil bli videreført og styrket.

 

 

  • Publisert