En viktig rapport

Formann i landsstyret, Torbjørn Bjorvatn, mener Sannhets- og forsoningskommisjonen har gjort et viktig arbeid.

Den 1. juni 2023 kom rapporten fra «Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner», også kalt Sannhets- og forsoningskommisjonen. Som formann i Norges Samemisjons landsstyre mener jeg rapporten er et viktig dokument. Fornorskningspolitikken har i lange tider vært så omfattende og påført enkeltmennesker og minoritetssamfunn i landet vårt så stor skade at et offisielt oppgjør med den er på sin plass.

 

Det er med sorg vi i rapporten leser om språkforbud også ved skoler som var drevet av Norsk Finnemisjon, en av forløperne for Norges Samemisjon. Dette var blant annet tilfellet ved sameskolen Havika ved Namsos i mellomkrigstida. Heller ikke misjonen gikk klar av fornorskningstanker som var vanlige den gang, men som i dag oppleves som grusomme.

 

Gjennom sin 135 år lange historie som ideell organisasjon har Samemisjonen fra tid til annen sviktet i målsetningen om å ivareta samenes åndelige, legemlige og kulturelle behov. Likevel er hovedinntrykket at Samemisjonen siden opprettelsen i 1888 har vært en viktig motvekt mot fornorskningspolitikken. Misjonen ble stiftet nettopp som en reaksjon mot statens fornorskningsideologi. I lange perioder har Norges Samemisjon og dens forløpere vært iherdige pådrivere for bruken av samisk språk i forkynnelse, helsestell og undervisning – selv om vi også finner eksempler på det motsatte.

 

I dag er Norges Samemisjon en av svært få arenaer for fellesskap og samarbeid mellom nordmenn og samer. Samisk språk er levende i organisasjonen, og det er stor bevissthet om å ta vare på og styrke de samiske språkene og den samiske kristne kulturarven. På sitt beste er Norges Samemisjon et forbilde på hvordan nordmenn og samer i Norge kan virke sammen for en felles sak, i gjensidig respekt og anerkjennelse.

 

Som et minoritetssamfunn er samenes språk og kultur truet også i dag. Innenfor sitt mandat som en forkynnende og diakonal organisasjon vil Norges Samemisjon også i årene framover gjøre sitt ytterste for å fremme bruken av samisk språk og hegne om den samiske kristne kulturarven.

 

På landsmøtet 23.-24. juni 2023 vedtok Norges Samemisjon følgende formulering i organisasjonens strategiplan for perioden 2024-2026: "Organisasjonen må studere rapporten Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner – der mellom anna Norges Samemisjon er nemnt – og gjere tiltak, også på grunnlag av eigne historiske kjelder.»

Torbjørn Bjorvatn

  • Oppdatert